راهنمای نویسندگان

راهنمای‌نگارش‌و‌تنظیم‌مقاله‌
.۱مقالـه بایـد بـه زبـان فارسـی و نتیجـه تحقیـق نویسـنده یـا نویسـندگان باشـد و متـن کامـل آن پیشـتر در هیـچ مجلـه یـا نشـریهای منتشـر و یـا بـرای چـاپ ارائـه نشـده با شد .

2. پذیـرش مقالـه بـرای چـاپ بـر عهـده هیئـت تحریریـه اسـت کـه بعـد از داوری وتأییـد نهایـی همـکاران علمـی نشـریه، صلاحیـت چـاپ آن اعـلام خواهـد شـد؛ بدیهـی اســت کــه دو فصلنامــه هیچگونــه تعهــدی در قبــال پذیــرش یــا رد مقالــه بــر عهــده نخواهــد داشــت و کلیــه مســئولیتهای ناشــی از صحــت علمــی و یــا دیدگاههــای نظـری و ارجاعـات منـدرج در مقالـه بـر عهـده نویسـنده یـا نویسـندگان آن خواهـد بـود.

3. شــخصات مقالــه، ماننــد: نــام و نــام خانوادگــی نویســنده یــا نویســندگان، مرتبــه علمـی، نـام دانشـگاه یـا مرکـز علمـی نویسـنده، نشـانی الکترونیکی و شـماره تمـاس، درصفحـه نخسـت مقالـه آورده شـود.

4. نویسنده مسئول، در صفحه نخست مقاله باید مشخص باشد.

5. مقالــه بــه ترتیــب شــامل: عنــوان، چکیــده، کلیــد واژههــا، مقدمــه، متــن اصلــی،نتیجه گیــری و فهرســت کامــل منابــع خواهــد بــود.

الــف) چکیــده بایــد در یــک یــا دو پاراگــراف و حداکثــر تــا ۲۰۰کلمــه، بازگوکننــده محتــوای مقالــه بــا تأکیــد بــر روشهــا و یافته هــا باشــد.

ب) مقالـه بایـد در محیــط Word 2013و حداقـل ۱۴صفحـه و حداکثـر ۲۰صفحـه ( ۳۵۰کلمـهای) ارسـال گـردد.

ج) مقـالات فاقـد چکیـده انگلیسـی بـه همـراه ترجمـه دقیـق عنـوان و کلیـد واژههـا قابـل ارزیابـی نیسـت.

د) ارجاعات داخل متن الزاما به صورت قاعده (A.P.A)نوشته میشود.

هــ) فهرسـت منابـع بـا رعایـت ترتیـب الفبایـی نـام خانوادگـی نویسـندگان، بـه شـکل ذیـل در آخـر مقالـه درج شـود.

1. بـرای کتـاب: نـام خانوادگـی و نـام نویسـنده، سـال نشـر(داخل پرانتـز)، نـام کتـاب، نـام مترجـم، شـماره جلـد، نوبـت چـاپ، ناشـر و محـل انتشـار.
2. بــرای مقالــه: نــام خانوادگــی و نــام نویســنده، ســال نشــر(داخل پرانتــز)، عنــوان مقاله(داخــل گیومــه)، عنــوان مجموعــه (نشــریه)، شــماره نشــریه و شــماره صفحــه

تذکرات لازم:

1. آراء و دیدگاههای مطرح شده در مقالات، بیانگر رأی و دیدگاه
نشریه نیست.

2.  نشریه در ویرایش آثار ارسالی آزاد است.

3. نقل هرگونه مطلب از نشریه با ذکر منبع بلامانع است.