اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد رقوی

فلسفه و کلام اسلامی معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

j_raghavimiu.ac.ir
09155032603

سردبیر

حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد

فلسفه و کلام اسلامی دبیر پژوهشی گروه عمومی

hamid.hmairan.com
09153157450

مدیر اجرایی

روح الله عطاران طوسی

مطالعات نهج البلاغه کارشناس پژوهش مدرسه برادران

roohallahattaranyahoo.com
09359608660

اعضای هیات تحریریه

سید جعفر حسینی

فقه و معارف اسلامی عضو هیئت تحریریه

sayyedjafarhoseinigmail.com
09198532342

محمد علی نجفی

علوم قرآن و حدیث و علوم اجتماعی عضو هیئت تحریریه

najafi.mohammad.2gmail.com
09375375824

علیرضا عبداللهی

فلسفه و کلام اسلامی عضو هیئت تحریریه

alireza.abdollahi1gmail.com
09363986693

علی تفسیری

فقه و معارف اسلامی عضو هیئت تحریریه

alitafsiriyahoo.com
09366574737