اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله ارائه شده نباید در هیچ همایش دیگر و یا نشریه دیگری ارائه و یا چاپ شده باشد و یا کپی شده از مقالات دیگر باشد.