اسلام و عدالت اجتماعی

نویسنده

چکیده

تحقیق و بررسی در مورد «عدالت اجتماعی» حایز اهمیّت بسیار است، چون از راه شناخت »عدالت» ماهیت دین اسلام روشن می شود. «عدالت به معنای قرار دادن اشیا در جایگاه بایسته آنها است» و می توان دین اسلام را به همین تعریف بیان کرد، چون دین اسلام به هدف برقراری عدالت به وجود آمده‌است. خداوند متعال می‌فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » بلکه میتوانیم جلوتر برویم و اقرار کنیم که عدالت، هدف آفرینش است: «بالعدل قامت السماوات و الارض».
عدالت تنها راه ایجاد نظم و حل مشکلات جامعه هست به این سبب است، می‌بینیم که دین اسلام به آن خیلی اهمیّت می دهد و در همه اقدامات، عدالت مشروط شده است.
«عدالت»، یکی از اصول دین اسلام است، یکی از شروط امامت و رهبری سیاسی امت است و عدالت مهمترین شرط مرجعیت دینی است.
عدالت به دو قسم: عدالت فردی و اجتماعی تقسیم شده‌است. در این بحث به تبیین هرکدام از آنها پرداخت می شود و نظریات موجود را بررسی می‌کند، در ادامه با راه اسلام برای ایجاد عدالت در جامعه و روش مبارزه با اقداماتی که ضد عدالتند آشنا خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islam and social Adalat

نویسنده [English]

  • Abu-Bakr Mohammad Sales
چکیده [English]

Search and check about social justice is so important because we can determine Islam religion nature with justice recognition way , justice means putting up everything to their specified condition so we can explain Islam religion with that because Islam religion has been created justice establishment goal.
Great god says:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
We can admit that justice is creation goal.
بالعىل قامت السماوات و الارض
Justice is the only way to creating discipline and saving social problems so Islam religion notice to that and in all proceedings justice is conditional.
Justice is one of the religion principles; one of pontificate conditions and nation political leader ship and justice is the most important religious authority condition.
Justice 2 type categories: individual justice and social justice
In this discuss we determine every one and surrey available views.in continuation with Islam way for justice creation in society and fight way with proceeding that are justice against ,we will getting to know

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • equality
  • equity
  • installment
  • individual justice
  • social justice
منابع:
-        قرآن کریم
-        ابن ابی الحدید،عبد الحمید. (1385). شرح نهج البلاغه. چاپ دوم. دار احیاء الکتب العربیه.
-        البکری، احسان عبد الطیف. (1389). الوهابیه فی نظر علماء المسلمین، ترجمه: احسان قرنی. چاپ اول. تهران: گلستان کوثر.
-        ابن بکار، زبیر. (بی‌تا). اخبار الموفقیات، تحقیق: دکترسامی مکی. بغداد: مطبعه العانی.
-        ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم. (1412). رساله حمویه، ضمن مجموعه الرسائل و المسائل. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، (1322). منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (بی‌تا). الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامنه. چاپ اول. حیدر‌آباد: دایره المعارف العثمانیّه.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (1407). فتح الباری بشرح صحیح البخاری. چاپ اول. قاهره: دار الریان للتراث.
-        ابن‌حجرعسقلانی، احمد بن علی. (1406). لسان المیزان. چاپ سوم. بیروت: اعلمی.
-        ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. (1402). البدایه النهایه. چاپ اول. بیروت: دارالفکر.
-        نبهانی، یوسف. (بی‌تا). شواهد الحق فی الإستغاثه بسید الخلق. مصر: المکتبه التوفیقیه.
-        ابن بطوطه، محمد بن ابراهیم. (1384). رحله ابن بطوطه. بیروت: دار صادر.
-        ابن عماد، عبدالحی. (1414). شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. بیروت: دار الفکر.
-        ابن‌حجر هیتمی، شهاب الدین. (1409). الفتاوی الحدیثیه. چاپ سوم. قاهره: مصطفی البابی حلبی.
-        امینی، عبد الحسین. (1387). ترجمه الغدیر، ترجمه: زیرنظر دکتر میزا محمد. چاپ دوم. تهران: بنیاد بعثت.
-        امینی، عبد الحسین. (1428). برگزیدۀ جامع از الغدیر، تلخیص: محمد حسن شفیعی. چاپ دوم. قم: قلم مکنون.
-        بغدادی، اسماعیل پاشا. (1402). هدیه العارفین. بیروت: دار الفکر.
-        برقعی، علی اکبر. (1384). راهنمای دانشوران. چاپ اول. قم: جامعه مدرسین.
-        بخیت، محمد. (بی‌تا). تطهیر الفؤاد من دنس الإعتقاد. مصر.
-        جوهری، ابن‌حماد. (1404). تاج اللغه و الصحاح العربیه، محقق: احمد عبد الغفور عطار. چاپ سوم. بیروت: دار العلم للملایین.
-        حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد الله. (1402). کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون. بیروت: دار الفکر.
-        حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله. (1422). مستدرک علی الصحیحین. چاپ دوم. بیروت: دارالکتب العلمیه.
-        حسینی دشتی، مصطفی. (1385). معارف و معاریف. چاپ اول. تهران: آرایه.
-        حصنی، ابوبکربن محمد. (1418). دفع الشبهه عن الرسول و الرساله. چاپ دوم. قاهره: دار احیاء الکتب العربی.
-        ذهبی، شمس الدین. (1427). تذکره الحفاظ. چاپ دوم. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ذهبی، شمس الدین. (1410). معجم الشیوخ الذهبی. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        ذهبی، شمس الدین. (1417). سیراعلام النبلاء. چاپ یازدهم. بیروت: الرساله.
-        رضوانی، علی اصغر. (1387). وهابیت از دیدگاه اهل سنت. چاپ اول. قم: دلیل ما.
-        رمضان بوطی، محمد سعید. (1423). السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب اسلامی. چاپ اول. دمشق: دار الفکر.
-        سبحانی، جعفر. (1383). فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی. چاپ دوم. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبحانی، جعفر. (1385). وهابیت مبانی فکری کارنامه عملی. چاپ دوم. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبحانی، جعفر. (1427). بحوث فی الملل و النحل. چاپ اول. قم: موسسۀ امام صادق(ع).
-        سبکی، تاج‌الدین. (بی‌تا). طبقات الشافعیه الکبری، محقق: محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد. بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
-        سعیدیان، عبد الحسین. (1386). دایره المعارف بزرگ نو، علم و زندگی- آرام. چاپ دوم.
-        طبسی، نجم الدین. (1391). شناخت وهابیت. چاپ اول. قم: دلیل ما.
-        عبد الحمید، صائب. (1378). چهره واقعی ابن تیمیه، ترجمه: سید محمدرضا حسینی نیا. چاپ اول. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
-        محمد، عبد الله. (1370). هکذا رأیت الوهبین، ترجمه: میثم موسائی. چاپ اول. سازمان تبلیغات اسلامی.
-        مسعودی، علی بن الحسین. (بی‌تا). مروج الذهب. بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        محمد بن حنبل، احمد. (بی تا). مسند. بیروت: دار صادر، (6جلدی)