فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در نشریه به دو صورت زیر می باشد:

1- ثبت نام در سایت نشریه و ارسال مقاله

2- ارسلال مقاله از طریق ایمیل نشریه به آدرس     dtm.journals@miu.ac.ir