درباره نشریه

کلیه مراحل نشریه تأمل از نویسندگی مقالات، ویراستاری، تایپ، طراحی و ترجمه چکیده ها و ... توسط طلاب مدرسه کارشناسی برادران صورت می گیرد.