بررسی اتحاد وجود و ماهیت در مصداق

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

چکیده

بحث اصالت وجود و ماهیت، از زمان مطرح شدن آن توسط میر داماد (ره) و ملا صدرا (ره)، همواره محل نزاع صاحبان اندیشه بوده است، به تبع این نزاع‌ها با گذشت زمان تفسیر‌های مختلف و مباحث جدیدی از اصالت وجود و ماهیت شکل گرفته است.
اگر منظور از اصالت عینیت و سنخیت باشد، آیا می توان هم وجود و هم ماهیت را اصیل دانست(؟) و اینکه آیا وجود و ماهیت در مصادیق با هم متحدند(؟) آیا ماهیت خودش از سنخ وجود است، یا این که سنخاً به حسب تقرر ماهویش با وجود متفاوت است(؟).
در این گفتار سعی شده است، تا به این پرسش ها پاسخ داده شود و به بررسی دو تفسیر ذیل از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پرداخته شود.
1. «الموجود موجود بالذات و الماهیه موجوده بالعرض»، ماهیت نه مصداق خارجی دارد و نه واقعیت خارجی؛ این همان تفسیری است که بیشتر از فرمایشات علامه طباطبایی و بعضی از شاگردان این بزرگوار مطرح می شود.
2. «الموجود موجود بالذات و الماهیه الموجوده موجوده بالذات»، ماهیت هم مصداق خارجی دارد و هم واقعیت خارجی.
به ظاهر می توان گفت که این تفاسیر گوناگون شاید به عبارت خود مرحوم آخوند باز‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Existence Alliance check in confirmation

نویسنده [English]

  • alireza abdollahi
چکیده [English]

Essence and existence originality have been wrangled by wise persons when Mirdamad and Molasadra explain them so with pasting the time different interpretation and new topics created about essence and existence
If mention from originality is concreteness and likeness can we say existence and essence are original? Existence and essence in confirmation is the ally? Is essence of existence bunch or it different?
In this article to answer this question and search about two explanation of reality and essence
1. Essence dos not have external confirmation and not external reality; this is Allame Tabatabaei and some of his student explanations
2. Essence has external confirmation
Obviously we can tell these different explanations related to that death Akhond

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence
  • Essence
  • reality
  • unity
  • concreteness
  • confirmation
- مطهری، مرتضی. (1368). مجموعه‏آثار. ج‏4. صدرا.
 - صانعى دره بیدى، منوچهر؛ صلیبا، جمیل. (1366). فرهنگ فلسفی. چاپ اول. تهران: انتشارات حکمت.  
- سجادی، سید جعفر. (1373). فرهنگ معارف اسلامی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
                - الجرجانی، : السید الشریف على بن محمد. (1370). کتاب التعریفات. چاپ چهارم. تهران: ناصرخسرو.
                 - الاسفراینى النیشابورى ، فخر الدین. (1383). شرح کتاب النجاة لابن سینا. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
- شیرازى، قطب الدین. (1369). درة التاج. چاپ سوم. تهران:انتشارات حکت.
- اصالت وجود و ماهیت. (1383). «کرسی علمی تفاسیر مختلف اصالت وجود و ماهیت». کتاب نقد. (1384)، ش35.
- مصباح، محمدتقی و سبحانی، محمد تقی. (1380). شرح اسفار. {بی جا}:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-        خاتمی، احمد. (1370). فرهنگ علم کلام. چاپ اول. تهران: انتشارات صبا.
-        صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1378). سه رساله فلسفی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
-        نصر، حسین؛ مترجم: آرام، احمد.(1382). سه حکیم مسلمان. ناشر:شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
-        صدر المتألهین. (1981). الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة. چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث
-        غفاری، سید محمد خالد. (1380). فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
-        سجادی، سید جعفر. (1379). فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا. چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
-        طباطبایی، سید محمد حسین. (بی تا). بدایه الحکمه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.