پاسخ به شبهات توسل

نویسنده

چکیده

در این تحقیق راجع به یکی از بزرگترین شبهات وهابیت یعنی توسل بحث شده است، توسل
ازموضوعاتی است که همه مذاهب اسلامی آن را از امور اعتقادی خود می دانند؛ تنها فرقه وهابیت آن را انکار کرده‌است، معتقدان به توسل را مشرک و خارج از دین می پندارند. بنیان‌گذار فرقه‌ی وهابیت «محمدبن عبدالوهاب» است، او کسی است که با ادعای احیای توحید و سلفی‌گری همان عقاید و افکار «ابن تیمیه» را در شبه جزیره العرب پیاده کرد. (این فرقه از قرن دوازدهم تاکنون بر جای مانده است)
از جمله شبهاتی که مطرح کرداند: لغو و بیهوده بودن توسل به مرده، آیه قرآن برعدم توسل، استمداد و کمک فقط از خداوند که به طور مختصر به این شبهات در این مقاله پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Answer to doubts Recourse

نویسنده [English]

  • seyed haghem husaini
چکیده [English]

In this research has been discussed the most important wahhabiat is doubts that is recourse.
Recourse is one of the subject that all religion belong it to themselves but wahhabiat sect deny this matter they suppose that recourse believers are polytheist.
Mohammad Abdolvahab is founder sect wahhabiat.
He did Ebn Temih is believes and minds with monotheism revival in Arab peninsula (this sect exist on 12 century until now)
Some doubts that have been discussed such as futiling recourse to dead, Quran verse on dis recourse, helping of God that in this article has been answered to them briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wahhabiat
  • Doubt
  • recourse
  • soni

منابع

القران الکریم
نهج البلاغه
ابن منظور. (1408). لسان العرب. چاپ اول. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
علیزاده، اکبر اسد. (1388). نقد اندیشه های وهابی. قم: ناشرحوزه علمیه قم.
البستانی، فواد افرام. (بی‌تا). فرهنگ معجم الوسیط( عربی فارسی)، ترجمه: محمد بندر ریگی. ج1. قم: انتشارات اسلامی.
بغدادی ،آلوسی. (بی‌تا). روح المعانی. ج6. بیروت: انتشارات دارالفکر.
دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج16، چ1، ص 362،-ص363، ماده توسل.
دائرة المعارف جهان تشیع، ج10، ص 11، ذیل کلمه شفاعت.
راغب اصفهانی،حسین، المفردات فی غریب القرآن، به تحقیق محمد سید گیلانی، ص 524.
راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القران، چاب المکتبه المرتضویه، تهران.
رسالتان بین شیخین، رساله الاستاد واعظ زاده علی الاستاد بنباز، ص 17.
السابق ،سید.(20089. الفقه و السنه. چ10. ناشر: الفتح.
سبحانی، جعفر. (بی‌تا). الوهابیه. چ اول. ج1. قم: موسسه الامام الصادق(ع).
سبحانی، جعفر. (1387). آیین وهابیت. چ9. تهران: نشر مشعر.
سبحانی، جعفر. (بی‌تا). نقدی بروهابیت. انتشارات اسلامی.
دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج16، چ1، ص 362،-ص363، ماده توسل.
دائرة المعارف جهان تشیع، ج10، ص 11، ذیل کلمه شفاعت.
راغب اصفهانی، حسین. (بی‌تا). المفردات فی غریب القرآن. تهران: المکتبه المرتضویه.
رضوانی، علی اصغر. (1384). سلفی‌گری  و وهابیت.چاپ اول. ج1. انتشارات جمکران.
روحانی، سید کاظم. (1387). شفاعت و توسل. قم: دفتر معارف.
السابق ،سید. (2008). الفقه و السنه. ج10.(بی‌‌جا)
سیدان ، سید جعفر. (1386). بحث تحلیلی در عقاید وهابیت پیرامون توسل. چ اول. ج1. ناشر: یوسف فاطمه.
محمودالصواف، الشیخ محمد. (1979). المخططات الاستعماریه الاسلام.ناشر: دارالعتصام.
صحیح البخاری: کتاب الجنائز- باب ما جاء فی عذاب القبر، ج2. بیروت: دارالجیل.
موسوی همدانی، سیدمحمد باقر.(1387). ترجمه تفسیر  المیزان. چ 27. قم: جامعه مدرسین.
هاری سنت، جون فیلیی. (2009). تاریخ الملکه العربیة السعودیة، محقق: عبدالله، صالح. (بی‌جا).