پلورالیزم دینی در آیینه عرفانهای نوپدید معناگرا

نویسنده

چکیده

واکنش فرامدرن در مقابله با طرز تفکر مدرنیته، نقش اساسی معنویت را در تعریف هویت به رسمیت میشناسد و تفکیک خودسرانه زندگی مردم را به دو عرصه خصوصی و عمومی، سکولار و مقدس به چالش میکشد.از بحرانهای عصرحاضر، احساس پوچی، سرگردانی و بیهدفی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این امر علت اصلی در ظهور ادیان نوپدید و بروز هم توان بحث پلورالیزم دینی میباشد.
این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی در متون, کتب و مقالات با استفاده از کلید واژه پرداخته است. در ابتدا پس از مطرح ساختن بحث «ظهور عرفانهای نوظهور معناگرا» و «پلورالیزم دینی» به نقش «هویت سازی دینی» به عنوان یک ابزار پرداختهاست.
آنچه ظاهر مساله بیان میکند که تأثیر حمایتی از سوی پلورالیزم دینی بر حفظ «عرفانهای نوپدید» در سطح جهان میباشد، اما با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان به نقش دوطرفه کنشی، واکنشی حفظ و بقا بین «پلورالیزم دینی» و «اصل ظهور عرفانهای» نوپدید در سطح جهان، بویژه در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religious pluralism in the mirror of the new spiritual theosophies

نویسنده [English]

 • Muhammad Reza Naser Zadeh
چکیده [English]

The postmodern reaction against the modern thinking recognizes the fundamental role of spirituality in definition of identity and challenges the division of the people's life to private and public field or secular and holy. Futility, confusion and aimlessness are among the crises of the present time, and therefore, the wars, murder and suicide are spreading. The findings of the present research show that the above mentioned phenomena are the main factors of emergence of the new theosophies and the issue of religious pluralism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pluralism
 • religious pluralism
 • new theosophies
 • new spirituality
 • religious identification
 • spiritual identification
 1. فهرست:

  1. اکستین وکرن، 2002.
  2. اشو، الماسهای اشو، مرجان فرجی، فردوس، چاپ چهارم، تهران، 1382.
  3. اوشو (1384)، آواز سکوت، میرجواد سید حسینی، انتشارات هودین.
  4. پال توئیچل (1381)، شریعت کی سوگماد، هوشنگ اهرپور، ج1، نشر قلم.
  5. پال توئیچل (1377)، ندای الهی (خلوت خدا)، رضا جعفری، دنیای کتاب.
  6. پال توئیچل (1379)، اکنکار کلید جهان‌های اسرار، هوشنگ اهرپور، نگارستان کتاب.
  7. پال توئیچل (1380)، دفترچه معنوی، هوشنگ اهرپور، نگارستان کتاب.
  8. جان هیک، بعد پنجم؛ بهزاد سالکی؛ قصیده سرا، چ1،بی تا.
  9. جعفری، محمدتقی (1378) بن‌بست امروز بشر، تهران: انتشارات پیام آزادی.
  10. جنکینز، ریچارد (1381) هویت اجتماعی، تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه.
  11. حاجیانی، ابراهیم (1388) جامعه‌شناسی هویت ایرانی، تهران: پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک.
  12.  دالایی‌لاما (1384). زندگی در راه بهتر، فرامرز جواهری نیا، تهران: انتشارات ماهی.
  13. رشیدپور، مجید (1381) هویت‌یابی جوانان، مجلۀ پیوند، اردیبهشت ماه، شمارۀ 271.
  14. سای بابا (1383). تعلیمات معنوی(6)، رؤیا مصباحی مقدم، تهران: انتشارات تعالیم حق.
  15.  سای‌بابا، ساتیا (1382). زندگی من پیام است، پروین بیات، تهران: انتشارات عصر روشن‌بینی.
  16.  سای‌بابا، ساتیا (1382). زندگی من پیام است، پروین بیات، تهران: انتشارات عصر روشن‌بینی.
  17.  سیمپسون پتی (1377)، پالجی ـیکتاریخچه، مریم البرزی، دنیای کتاب.
  18.  شاکری‌نیا، ایرج (1379) تأثیر باورهای مذهبی بر بهداشت روانی انسان، مجلۀ پیوند، اسفندماه، شمارۀ 257.
  19.  عاملی، سعیدرضا (1384) دوجهانی‌شدن‌ها و آینده هویت‌های همزمان، عباس‌زاده و م. عباسی  در هویت ملی و جهانی‌شدن، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
  20.  علیخانی، علی اکبر (1383) از خود بیگانگی در چشم‌اندازهای مختلف، ع.علیخانی: در مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  21.  فروم، اریک (1359) روانکاوی و دین، آرسن نظریان، تهران: انتشارات پویش.
  22.  کتانی، علی (1383) اقلیت های مسلمان در جهان امروز، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: امیرکبیر.
  23.  کوییلو، پایلو (1380). کنار رود پیدار نشستم و گریستم، آرش حجازی، تهران: انتشارات کاروان.
  24.  گل محمدی، احمد (1381) جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی.
  25.  گل محمدی، احمد(1380) جهانی‌شدن و بحران هویت، تهران: فصلنامه مطالعات ملی شماره 10  گل محمدی، احمد، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، 1381.
  26.  گیدنز، آنتونی (1383) تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
  27. مرام الله (1377). جریان هدایت الهی، تدوین پیماالهی، تهران: نشر تعالیم مقدس.
  28.  مظاهری‌سیف، حمیدرضا (1384). نقد عرفان‌های پست‌مدرن، فصلنامه کتاب نقد، شماره 35.
  29.  مورتی کریشنا (1376)، زندگیپیش‌رو، پیمان آزاد، انتشارات صدای معاصر
  30.  مورتی کریشنا (1382)، رهایی از دانستگی، مرسده لسانی، انتشارات بهنام.
  31.  نوربخشی، یونس و همکاران، جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن، فصلنامه بین المللی روابط خارجی سال دوم، شماره سوم، پاییز،1389.
  32.  ویلسون برایان، جیمی کرسول (1387) جنبش‌های نوین دینی، محمد قلی‌پور، مشهد: مرندیز.
  33.  هانتینگتون، ساموئل (1378) برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

   

  1. Brown,R (1999) Social Identity. In a Kuper and .j. Kuper (eds),The Science Ency clopedia, London: Routledge.
  2. Patrick, Morag (2000) Identity and the politics of recognition. in noel'sullivan political theory in transition, London: Routledge.