مصادیق شجره ملعونه درقرآن

نویسنده

چکیده

چکیده
براساس آیه 60 سوره مبارکه اسرا پدیده نامبارک «شجرة ملعونه» درعالم رؤیا ازجانب خداوند به پیامبر (صل الله علیه وآله) نشان داده شده وآنرا مایة آزمایش برای بندگان معرفی کرده است، اکثر دیدگاهای مفسران شیعه وبرخی اهل سنت درتفسیر  رؤیا آنرا درخواب دیدن بنی امیه میدانند، بدیهی است که با پذیرفتن این نظریه  مشخص می شود که مصادیق بارزاین درخت نفرین شده همان سلسله سلاطین بنی امیه است که بنیان گذارآن شخص ابوسفیان بود که درنتیجه ضربات سنگین را برپیکرة اسلام تزریق نمود اما براساس قرائن وقواعد اصحاب شجرنمی تواند منحصربه زمان ومکان باشد این پدیدة شوم ممکن است درهربرهه از زمان ومکان خودنمائی کند وبا توجه به شرائط فعلی می تواند ثمرات به مراتب خطرناک تری داشته باشد
نگارنده تلاش دارد درصفحات اندک برخی ازمهم ترین مصادیق وثمرات این جریان را به تحریر درآورد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“The members of the Cursed Tree in the Qur’an”

نویسنده [English]

  • Muhammad Sawad Nasiri

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet
  • dream
  • Cursed Tree
  • Umayyad clan
  • Al Saud
فهرست منابع
1. قرآن
2. مجلسی، محمد باقر(1403) بهارالانوارج 28 بیروت مؤسسة الوفا
3. قرشی، سید علی اکبر(1384) قاموس قرآن ج 6 تهران انتشارات دارالکتب الاسلامیه،
4. کرمی، علی ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ج 15 (1380)
5. محمدی ریشهری، محمد(1381)منتخب میزان الحکمه ج2 ترجمه حمید رضا شیخی  قم دارالحدیث
6. نهج البلاغه خطبه 27
7. فخررازی، محمد ابن عمر،(1422) تفسیرکبیرج7  بیروت انتشارادارالاحیاء التراث العربی
8. قرائتی، محسن (1387) تفسیرنور ج 7 سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
9. بندرریگی، محمد (1382)ترجمه المنجد ج2  انتشارات ایران
10. مکارم شیرازی، ناصر،(1385) تفسیر نمونه ج 12 تهران انتشارات  دارالکتب الاسلامیه
11. موسوی حمدانی، سید محمد باقر(1387) ترجمه المیزان دفتر انتشارات اسلامی وا بسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
12. زمخشری، محمودبن عمر(1389) تفسیرکشاف ترجمه مسعود انصاری ج2 تهران انتشارات ققنوس
13. جویزی، عبدالعلی بن جمعه ی عروسی( 1390) ترجمه نورثقلین ج4 انتشارات نوید اسلام
14. برازش، علی رضا (1394) تفسیراهل بیت ج 8 تهران مؤسسه انتشارات امیرکبیر
15. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا ، تهران انتشارات دانشگاه ها {بی تا}
دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
ویژه نامه قرآن و حدیث
شهریور 1396
صفحه 5-16
  • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396