اقوال، معانی و تأویلات حروف مقطعه از نگاه مفسرین

چکیده

ابتدای بیست و نه سوره قرآن  با یک یا چند حرف از حروف الفبا آغاز شده، که مشهورترین نام آنها حروف مقطعه می باشددر بحث حروف مقطعه،  مباحث  ارزشمندی از قبیل؛ چرایی صدور این حروف از سوی خداوند، نحوه قرائت،تعداد، ارتباط معنایی آن با آیات پس از خود، مطرح
 می باشد.
 به دلیل رمز آلود بودن  این حروف، و به جهت رازگشایی از این حروف، تأویلات و تفسیر های مختلفی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“The ideas about the meanings and explanations of the separate letters at the beginning of the Quranic Surahs from the perspective of the exegetists”

چکیده [English]

Twenty nine Surahs of the Qur’an are started with one or more of the alphabetic letters the most famous name of which is “Horuf Moqatta’ah” (separate letters). There are several issues propounded about these letters, like why they are included in the Qur’an, how they are pronounced, how many they are and their semantic relation with the verses coming after them. There are different explanations and interpretations put forward to clarify them due to their mysteriousness

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Holly Qur’an
 • the separate letters
 • explanation
 • exegetists
 1. منابع

  1. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 1422ق، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت، دارالکتاب العربی.
  2. ابن عجیبه، احمد بن محمد، 1419ق، البحرالمدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق: احمد عبدالله قرشی رسلان، دکتر حسن عباسی زکی، قاهره، بی‌نا.
  3. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، 1422ق، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  4. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، بی‌تا، تأویل مشکل القرآن، تحقیق: ابراهیم شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  5. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 1419ق، تفسیر قرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت، درالکتب العلمیه.
  6. ابو حیان، محمد بن یوسف، 1420ق، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل، بیروت، دارالفکر.
  7. ارمی علوی، محمد امین بن عبدالله، 1426ق، تفسیر حدائق الروح والریحان فی روایی علوم القرآن، تحقیق: هاشم بن محمد علی مهدی، بیروت، دار طوق النجاه.
  8. آلوسی، سید محمود، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  9. بغوی، حسین مسعود، 1420ق، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
  10. بلاغی نجفی، محمد جواد، 1420ق، آلاءالرحمن، تحقیق: واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، قم، بنیاد بعثت.
  11. جوادی آملی، عبدالله، بی‌تا، تفسیر تسنیم، واقع در نرم افزار مکتب شامله، سری جدید.
  12. جوان آراسته، حسین، بی‌تا، درسنامه علوم قرآنی سطح دو، نرم افزار مکتب شامله، نسخه جدید.
  13. حفنی، عبدالمنعم، 2004م، موسوعة القرآن العظیم، قاهره، مکتبة مدبولی.
  14. حقی بروسوی، اسماعیل، بی‌تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر.
  15. زمخشری، محمود، 1407ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتب العربی.
  16.  سبحانی تبریزی، جعفر،  1378ش، الاقسام فی القرآن الکریم، قم، مؤسسه امام صادق(ع).
  17.  سمرقندی، نصربن محمد بن احمد، بی‌تا، بحر العلوم، تحقیق: ابوسعید عمر بن غلامحسن عمروی، بیروت، دارالفکر.
  18. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 1404ق، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه مرعشی نجفی.
  19. شوکانی،محمد بن علی، 1414ق، فتح القدیر، دمشق، دار بن کثیر، و بیروت، دارالکلم الطیب.
  20. طباطبایی، سید محمد حسین، 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  21. طبرسی، فضل بن حسن،1372ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
  22. طوسی، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  23. عیاشی، محمد بن مسعود، 1380ق، کتاب التفسیر، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپ خانه علمیه.
  24. فخرازی، محمد بن عمر، 1420ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  25. فضل الله،سید محمد حسین، 1419ق، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعة والنشر.
  26. فیض کاشانی، ملامحسن، 1415ق، تفسیر الصافی، تحقیق: حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر.
  27. قرطبی،محمد بن احمد، 1364ش، الجامع لاحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
  28. ماتریدی، محمد بن محمد، 1426ق، تأویلات اهل السنة، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  29. مجلسی، محمد تقی، 1406ق، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
  30. مکارم شیرازی، ناصر، 1374ش، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
ویژه نامه قرآن و حدیث
شهریور 1396
صفحه 69-81
 • تاریخ دریافت: 17 تیر 1396
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1396
 • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396