ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن

نویسنده

چکیده

در حال حاضر، به دلیل گستردگی حوزة سکونت مسلمین، مهاجرت و گسترش روابط با سائر ملل و ادیادن جهان، بر هر مسلمانی لازم است که بداند: قرآن کریم، جواز ازدواج مردان مسلمان، با زنان عفیف و پاکدامن اهل کتاب را تأیید و هر گونه پیوند زناشویی مردان و زنان مسلمان، با مشرکان را نفی نموده است. این قلم، روشن ساختن زوایای گستردة موضوع فوق را رسالت خود دانسته و در خلال مباحث، از چگونگی جواز ازدواج مرد مسلمان، با اتباع ادیان آسمانی و غیر الهی، سخن گفته است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”

نویسنده [English]

  • Sayed J’afar Hosseini
چکیده [English]

Nowadays due to the vast scope of residence of the Muslims, migration and spreading relations with other nations and religions of the world, it is necessary for any Muslim to know that the Qur’an has confirmed the marriage between the Muslim men and the chaste women of Ahl Al Kitab (those believing in the Bibles) and prohibited any matrimony between Muslims and the unbelievers. The present paper has tries to explore the different aspects of the issue and explain the ways of legitimacy of marriage of the Muslim man with the followers of the other Heavenly religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the rule of marriage
  • Non-Muslim
  • Ahl Al Kitab
  • holly Qur’an
  • nullification of the verses
قرآن کریم.
ابن حزم، علی بن احمد، (۱۴۲۲ق)، المحلی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، دوم.
بجنوردی، سید محمد حسن، (۱۴۲۴ق)، القواعد الفقهیه، قم، دلیل ما، اول، 1424ق.
همدانی، فاضل خان، (۱۳۸۳ش)، کتاب مقدس (ترجمه عهدین)، تهران، اساطیر، دوم.
مستر هاکس، (۱۳۸۳ش)، قاموس کتاب مقدس، ترجمه: مسترهاکس، تهران، اساطیر، دوم.
توفیقی، حسین، (۱۳۸۱ش)، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، پنجم.
بیرونی، ابوریحان، (۱۳۸۹ش)،  الآثار الباقیه، تهران، امیرکبیر، ششم.
زمانی، محمد حسن، (۱۳۹۴ش)، طهارت اهل کتاب و مشرکان، قم، بوستان کتاب، دوم.
شیخ صدوق، ابن بابویه، (۱۴۱۳ق)، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1413ق.
شیخ صدوق، ابن بابویه، (بی تا)، من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، دوم، بی تا.
شیخ طوسی،محمد بن حسن، (۱۴۱۴ق)، امالی طوسی، قم، دار الثقافه، اول.
مجلسی، محمد تقی، (۱۴۰۶ق)، روضه المتقین، قم، مؤسسة کوشانپور، دوم.
فیض کاشانی، ملا محسن، (۱۴۰۶ق)، الوافی، اصفهان، امام امیرالمؤمنین، اول.
حرعاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت، اول.
علامه مجلسی، (۱۴۰۳ق)،  بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، دوم.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (۱۳۸۴ش)، تفسیر  نمونه، تهران، اسلامیه، بیست و ششم.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۱۲ق)، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۲۷ق)، مفردات، قم، طلیعه النور، دوم.
علامه طباطبایی،محمد حسین، (۱۳۸۹ش)، تفسیر المیزان، ترجمه: موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، بیستم.
حِمیری، عبد الله بن جعفر، (۱۴۱۳ق)، قرب الاسناد، قم، موسسه آل البیت، اول.
احسائی، ابن ابی جمهور، (۱۴۰۳ق)، عوالی اللآلی، قم، مطبعه سیدالشهدا، اول.
ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۹۹۷م)، لسان العرب، بیروت، دارالصادر، اول.
زبیدی واسطی، محمد، (۱۴۱۴ق)، تاج العروس، بیروت، دارالفکر.
شهید ثانی، زین الدین، (۱۴۰۹ق)، حقائق الایمان، قم، من شورات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، اول.
جباران، محمد رضا، (۱۳۸۳ش)، ازدواج با غیر مسلمانان، قم، بوستان کتاب، اول.
حسنی، سید عبد الرزاق، (۱۴۰۳)، الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم، بغداد، المکتبه العربی لتوزیع المطبوعات، نهم.
شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، (۱۳۸۴ش)، الملل النحل، تصحیح: جلالی نائینی، تهران، اقبال، پنجم.
شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، (بی تا)، الملل و النحل، قم، منشورات شریف رضی.
حسینی دشتی، سید مصطفی، (۱۳۸۵ش)، معارف و معاریف، تهران، آرایه، اول.
قمی، علی بن ابراهیم، (۱۴۰۴ق)، تفسیر قمی، قم، مؤسسه دار الکتاب.
طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۸۰ش)، مجمع البیان، ترجمه و تحقیق: علی کرمی، وزارت ارشاد، اول.
زمخشری، جارالله، (۱۳۸۹ش)، تفسیر کشاف، ترجمه: مسعود انصاری، تهران، ققنوس، اول.
الزحیلی، وهبه، (۱۳۸۹ش)، تفسیر المنیر، ترجمه: عبد الرئوف مخلص، انتشارات احمد جام، دوم.
مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۶ق)، ملاذ الاخیار، قم، منشورات کتابخانه مرعشی نجفی، اول.
مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۴ق)، مرآة العقول، تهران، دارالکتب اسلامیه، دوم.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، (بی تا)، تفسیر تبیان، تحقیق: قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
صنعانی، عبد الرزاق، (۱۴۱۱ق، تفسیر القرآن العزیز، بیروت، دارالمعرفه، اول.
سیوطی، جلال الدین، (۱۴۲۳ق)، الدر المنثور، بیروت، دارالفکر.
سیوطی، جلال الدین، (۱۴۰۴ق)، الدّر المنثور، قم، منشورات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، اول.
ابن سعید، جواد، (۱۳۶۵ش)، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام‏، تهران، مرتضوی، دوم.
عیاشی سمرقندی، محمد بن مسعود، (۱۳۸۰ش)، تفسیر عیاشی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة، اول.
فاضل مقداد، (۱۳۸۳ش)، کنز العرفان فى فقه القرآن‏، تصحیح: شریف زاده، تهران، مرتضوی، اول.
محدث بحرانی، سیدهاشم، (۱۴۱۵ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، موسسة البعثة، قسم الدراسات الإسلامیة، اول.
محدث قمی، شیخ عباس، (۱۴۱۴ق)، سفینه البحار، قم، اسوه، اول.
ابوصادق، سلیم بن قیس، (۱۴۰۵ق)، کتاب سلیم بن قیس هلالی، محقق: انصارى زنجانى، قم، الهادی، اول.
 مازندرانی، ابن شهر آشوب، (۱۳۶۹ش)، متشابه القرآن و مختلفه، قم، دار بیدار للنشر، اول.
 جزائری، سید نعمت الله، (۱۴۰۸ق)، کشف الأسرار فی شرح الإستبصار، قم، مؤسسة دار الکتب، اول.
 مازندرانی، ملا صالح، (۱۴۲۹ق)، شرح فروع الکافی، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر، اول.
ابن محمد رضا، محمد، (۱۳۶۸ش)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت ارشاد، اول.
رضا، محمد رشید، (۱۴۱۴)، تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفه، اول.
قرطبی انصاری، محمد بن احمد، (۱۴۲۵ق)، الجامع لأحکام القرآن، بیروت، المکتبه العصریه، اول.
قرضاوی، یوسف، (۱۳۸۹ش)، الفتاوی المعاصره (دیدگاه های فقهی معاصر) ترجمه: احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، چهارم.
نویسندگان، (۱۳۹۴ش)، تاریخ کامل ایران، تهران، یقظه، اول.
حنبلی، ابن قدامه و ابن قدامه مقدسی، (۱۴۰۴ق)، المغنی و شرح کبیر، بیروت، دار الفکر.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۸۷ش)، المبسوط، تهران، مرتضوی، سوم.
نجفی، محمد حسن، (۱۳۲۶ق)، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، هفتم.
نجفی، محمد حسن، (۱۳۸۴ش)، جواهر الکلام، تهران، اسلامیه، چهارم.
شهید ثانی، زین الدین، (۱۴۲۵ق)، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، سوم.
فیض کاشانی، ملا محسن، (۱۳۸۰ش)، تفسیر صافی، قم، نوید اسلام، اول.
قرطبی انصاری، ابن رشد، (بی تا)،  البدایه المجتهد، بیروت، دار الفکر.
طریحی، فخر الدین، (۱۳۷۵ش)، مجمع البحرین، محقق: اشکوری، تهران، مرتضوی، سوم.
کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۸۸ش)، فروع کافی، ترجمه: زیرنظر رحیمیان، قم، قدس، اول.
کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ق)، فروع کافی، تهران، اسلامیه، چهارم.
علامه امینی، عبد الحسین، (۱۳۸۷ش)، ترجمه الغدیر، زیر نظر میرزا محمد، تهران، بنیاد بعثت، دوم.
حسینی، سید جعفر، (بی تا)، ازدواج موقت نیازجامعه، موالف، دستنویس.
ابراهیمی، محمد، ((۱۳۸۲ش)، ازدواج بابیگانگان، قم، بوستان کتاب، دوم.
ذهبی، شمس الدین، (۱۳۸۲ق)، میزان الاعتدال، بیروت، دارالمعرفه، اول.
عسقلانی، ابن حجر، (۱۴۰۴ق)، تهذیب التهذیب، بیروت، الرساله، اول.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۹۰ق)، استبصار، تهران، اسلامیه، اول.
 محدث نوری، میرزاحسین، (۱۴۰۸ق)، مستدرک الوسائل، قم، آل البیت، اول.
نیشابوری، مسلم بن حجاج، (۱۴۲۶ق)، صحیح مسلم، قاهره، المختار، اول.
جوادی آملی، عبد الله، (۱۳۹۰ش)، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، دوم.
بهرام پور، ابوالفضل، (۱۳۸۹ش)، تفسیر مبین، هفتم.
قاروبی، حسن، (1395ش)، النضید فی شرح روضه الشهید، عالمه، اول.
 
 
 
دوره 3، شماره 5 - شماره پیاپی 5
ویژه نامه فقه و معارف اسلامی
شهریور 1397
صفحه 75-97
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1397