بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن هشتم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعة المصطفی العالمیة نمایندگی خراسان

چکیده

علم قرائت یکی از علوم مهم قرآنی قلمداد می‌شود. یکی از مباحث بسیار مهم در موضوع قرائت، این است که آیا همه قرائت‌های گوناگونِ قرآن کریم که از قرّاءِ مشهور روایت شده، معتبر و حجت است یا تنها یک قرائت حجت است. به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قرائات که در مواردی موجب اختلاف حکم می‌شود و بر اساس ادله عقلی و نقلی ثابت شد که قرآن به قرائت واحد نازل شده است. حال بهترین و معقول‌ترین راه برای شناخت آن قرائت واحد که باید متصف به تواتر نیز باشد؛ تحقیق میدانی و بررسی قرائت مضبوط در مصاحف قرون گذشته می‌باشد تا قرائت متواتری که از پیامبر 6 به ما رسیده شناخته شود. لذا این پایان‌نامه، بر اساس روش کتابخانه‌ای و بررسی نسخ بر آن است که کشف کند که اکثریت مصاحف خطی گذشته با کدام قرائت بیشترین انطباق را دارد. ازجمله نتایج به دست آمده از بررسی پنج نسخه مورد نظر این است که از 100 کلمه اختلافی در 5 نسخه قرآن خطی، در مجموع،16 مورد موجود نبود؛ در 67 مورد هر دو قرائت اختلافی در نسخه‌ها ثبت شده که 7 مورد بدون ترجیح بوده، در 15 مورد ترجیح به خلاف قرائت عاصم به روایت حفص و در 45 مورد ترجیح نسخ به قرائت موافق با قرائت عاصم می‌باشد. از مجموع 500 مورد بررسی شده 20 مورد مخالفت با قرائت عاصم به روایت حفص،139 مخالفت با ابو عمرو،152 مخالفت و ابن عامر،153 مخالفت با ابوجعفر،159 مخالفت با نافع و خلف و حمزه،160 مخالفت با یعقوب،166 مخالفت با کسایی و 178 مخالفت با ابن کثیر یافت شد؛ بنابراین کمترین مخالفت در بین نسخه‌های پنج‌گانه با قرائت عاصم به روایت حفص می‌باشد و بیشترین مخالفت با ابن کثیر. در نتیجه این نسخه‌های پنج‌گانه بیشترین انطباق را با قرائت عاصم به روایت حفص دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی اختلاف قرائات پنج نسخه خطی قرآن کریم از قرن هشتم هجری درکتابخانه آستان قدس رضوی

نویسنده [English]

  • یعقوب جبریل عیسی
کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعة المصطفی العالمیة نمایندگی خراسان
چکیده [English]

علم قرائت یکی از علوم مهم قرآنی قلمداد می‌شود. یکی از مباحث بسیار مهم در موضوع قرائت، این است که آیا همه قرائت‌های گوناگونِ قرآن کریم که از قرّاءِ مشهور روایت شده، معتبر و حجت است یا تنها یک قرائت حجت است. به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قرائات که در مواردی موجب اختلاف حکم می‌شود و بر اساس ادله عقلی و نقلی ثابت شد که قرآن به قرائت واحد نازل شده است. حال بهترین و معقول‌ترین راه برای شناخت آن قرائت واحد که باید متصف به تواتر نیز باشد؛ تحقیق میدانی و بررسی قرائت مضبوط در مصاحف قرون گذشته می‌باشد تا قرائت متواتری که از پیامبر 6 به ما رسیده شناخته شود. لذا این پایان‌نامه، بر اساس روش کتابخانه‌ای و بررسی نسخ بر آن است که کشف کند که اکثریت مصاحف خطی گذشته با کدام قرائت بیشترین انطباق را دارد. ازجمله نتایج به دست آمده از بررسی پنج نسخه مورد نظر این است که از 100 کلمه اختلافی در 5 نسخه قرآن خطی، در مجموع،16 مورد موجود نبود؛ در 67 مورد هر دو قرائت اختلافی در نسخه‌ها ثبت شده که 7 مورد بدون ترجیح بوده، در 15 مورد ترجیح به خلاف قرائت عاصم به روایت حفص و در 45 مورد ترجیح نسخ به قرائت موافق با قرائت عاصم می‌باشد. از مجموع 500 مورد بررسی شده 20 مورد مخالفت با قرائت عاصم به روایت حفص،139 مخالفت با ابو عمرو،152 مخالفت و ابن عامر،153 مخالفت با ابوجعفر،159 مخالفت با نافع و خلف و حمزه،160 مخالفت با یعقوب،166 مخالفت با کسایی و 178 مخالفت با ابن کثیر یافت شد؛ بنابراین کمترین مخالفت در بین نسخه‌های پنج‌گانه با قرائت عاصم به روایت حفص می‌باشد و بیشترین مخالفت با ابن کثیر. در نتیجه این نسخه‌های پنج‌گانه بیشترین انطباق را با قرائت عاصم به روایت حفص دارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • اختلاف قرائت
  • نسخه خطی
  • قاری دهگانه
  • تطبیق قرائت