آثار و توصیف تقوا از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

چکیده

اگر جسم آدمی به مراقبت، پرورش و نیرومندی نیازمند است روح آدمی نیز به حفاظت و تکامل و رشد نیاز دارد. اگر جسم خود را در لباس می پوشانیم و در هر محیطی قرار نمی دهیم قصد محدود کردن آن را نداریم بلکه به جهت حفظ بهتر آن، چنین می کنیم و اگر روحمان را از آفات و آسیب ها محافظت می کنیم برای آن است که آلودگی ها و پستی ها دامن آن را نیالاید.این گونه صیانت از قلب و روح را «تقوا» نامیده اند. تقوا از ماده «وقایه» یعنی؛ حفظ نفس از هر آن چیزی که به آن آسیب می زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences and Descriptions of Piety from the Perspective of the Quran and Narrations

نویسنده [English]

  • Abdul Qayyum Sadir
Al-Mustafa International University
چکیده [English]

If the human body needs care, training and growth, the human soul requires protection and development. Why do we wear clothes? It is not to restrict our body, but to protect it better. On the other hand, the aim of preserving our soul from injuries is to save it from impurity. The protection of spirit and soul is called "Taghwa"(piety). The word "Taghwa" comes from the word "weghayah", that means the protection of the soul from anything that damages it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • hadith
  • piety
  • soul
  • faith
قرآن کریم
نهج البلاغه
 
1)  ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة،(۱۴۰۴ق.)، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
2)     اصفهانی، راغب ، (1386)، مفردات، مصطفی رحیمی نیا، نوبت اول، نشر سبحان،تهران
3)     آمدی تمیمی، عبد الواحد محمد)1366 ش( ، غرر الحکم و درر الکلم ، شرح جمال الدین خوانساری ، دانشگاه تهران، تهران
4)     بحرانی، سیدهاشم، )۱۴۱6ق(، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسة البعثة قم، چاپ اول، بنیاد بعثت، تهران.
5)     حر عاملی ، محمد بن حسن بن علی ،(1409 ق)، وسایل الشیعه ، موسسه ی آل البیت، قم .
6)     حسینی البحرانی ، سیدهاشم ،(1417ق) البرهان فی تفسیر القرآن ، 5 جلد ، چاپ اول، الدراسات الاسلامیه، قم.
7)     حویزی، عبد علی بن الجمعة،(1412 ق)، تفسیر نور الثقلین، تصحیح و تعلیق: سید هاشم رسولی محلاتی، مرسسه اسماعیلیان، قم
8)     طباطبایی، سید محمدحسین،(۱۹۷۴م)،  المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت
9)     طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن،(1380)، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ترجمه على کرمى، انتشارات فراهانى، تهران.
10) قمی، علی بن ابراهیم، (۱۳۶۳ش )، تفسیر القمی، به تحقیق طیب موسوی جزایری، چاپ سوم، دار الکتب، قم
11) کلینی ، محمد بن یعقوب بن اسحاق ،(1365ش)،  اصول کافی ، دارالکتب الاسلامیه، تهران
12) مجلسی محمد باقر، (بی تا )، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، اسلامی، تهران.
13) معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی، جلد اول، نوبت چهارم، انتشارات امیر کبیر، تهران
دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 6
ویژه نامه اخلاق و تربیت اسلامی
اسفند 1397
صفحه 9-21
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1397