دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 88-9 (ویژه نامه اخلاق و تربیت اسلامی)