دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-0 (ویژه نامه کلام و فلسفه اسلامی)